વડોદરામાં મહિલા વકીલ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાતા વકીલ મંડળનો વિરોધ