જાણો, વૃક્ષની ઉંમર કઇ રીતે નક્કી થઇ શકે ?

31
512

વૃક્ષને જ્યારે કપાય છે ત્યારે તેના થડની જાડાય અને પહોળાયને ધ્યાને નથી લેવાતી કે વૃક્ષ ની ઊચાઇથી તેની ઉમર નક્કી નથી થતી તો કેમ થતી હશે ???

big tree
big tree

વૃક્ષને કાપવામાં આવે ત્યારે પડ પર વર્તુળાકાર વલયો (રિંગો) જોવા મળે છે. આ વલયોની સંખ્યા તે વૃક્ષની ઉંમર જણાવે છે. આમ, વલયોની સંખ્યા ગણવાથી વૃક્ષની ઉંમર જાણી શકાય છે. દર વર્ષે વૃક્ષ વિકાસ પામે છે. અને લાકડાનું એક નવું સ્તર ચઢે છે દર વર્ષે-વર્ષ તેને આ રીતે જ વલય ચઢે છે. ગુજરાતમાં શુક્લતીર્થ ખાતે બહુજ મોટું વૃક્ષ છે.

વર્ષ સારું ગયું હોય ત્યારે વધારે જાડાઇવાળું અને નબળું વર્ષ જાય ત્યારે પાતળું પડ ચઢે છે. પરિણામે વૃક્ષના છેદ પરના વલયોમાં સારું વર્ષ ગયું હોય ત્યારે વલય વધારે જાડું અને નબળા વર્ષે વલય પાતળું જોવા મળે છે.

31 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here