બીજેપી ગુજરાત દ્વારા પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓને ઝોનની ફાળવણી તેમજ મોરચાઓના પ્રદેશ પ્રમુખના નામોની જાહેરાત કરવામા આવી

0
1774

બીજેપી ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી સી. આર. પાટીલ સાહેબ દ્વારા આજ રોજ પ્રદેશ મહામંત્રીશ્રીઓને ઝોનની ફાળવણી તેમજ મોરચાઓના પ્રદેશ પ્રમુખના નામોની જાહેરાત કરવામા આવી. જે નામોની યાદી નીચે મુજબ છે: